ОС "ДГ Обзорче"

ОС "ДГ Обзорче"

1. Приемане на Правила за дейността на Обществения съвет

-ОС се свиква най- малко четири пъти в годината като задължително се провежда заседание в началото на учебната година.

-Всеки член може да внесе писмено становище по всяка точка от дневния ред и заседанието се счита за редовно ако на него присъстват повече от половината членове.

-Заседанията се провеждат открито и демократично при пълна прозрачност.

-ОС предлага политики и мерки да подобряване качеството на образователния процес и материалната база.

- ОС участва в педагогическите съвети с право на съвещателен глас.

-ОС е орган за подпомагане на развитието на детската градина и за граждански контрол на управлението му.

-Директорът на детската градина има право да присъства на заседанията и да изразява становища по разглежданите въпроси.

-ОС одобрява стратегията за развитието на детската градина и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението му.

-ОС работи безвъзмездно и без допълнителен персонал.

-Всеки член може да прави предложения за включване на точки в дневния ред, непосредствено преди неговото гласуване.

-Съгласува предложението на директора за разпределяне на средства на установеното към края на предходната година превишаване на постъпленията над плащанията по бюджета на детската градина.

.Директорът предоставя на ОС тримесечен отчет за изпълнение на бюджета в срок до края на месеца, следващ съответното тримесечие.

-След разглеждане на дадена точка се пристъпва към гласуване и има одобрение, ако една трета от гласувалите са съгласни с изложеното. 

 

2. Даване на становище проект за бюджета на детската градина

 

3. Даване на становище по избора на учебни помагала от страна на учителите в детската градина за учебната година за предучилищните групи.

 

4. Определяне на представител на Обществен съвет за участие в заседанията на Педагогически съвет.